Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Little King Arthur B.V.

(28 februari 2018)

Artikel 1. Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Little King Arthur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Little King Arthur is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 60598344 en met BTW nummer 853977513B01;
b. consument: iedere natuurlijke persoon met wie Little King Arthur een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en Little King Arthur;
d. product: ieder op grond van de overeenkomst door Little King Arthur te leveren of geleverd goed;
e. website: de website www.littlekingarthur.nl of www.littlekingarthur.com.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Little King Arthur en op iedere tussen Little King Arthur en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Little King Arthur. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Little King Arthur behoudt zich het recht voor, haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Little King Arthur erkend.

Artikel 3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de Wet Koop op Afstand zal Little King Arthur bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen niet levertijd mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 40 dagen na plaatsing van de bestelling bericht hiervan. Het staat de consument vrij in dat geval de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van Litlle King Arthur zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Little King Arthur geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

Artikel 5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst per email melding te maken bij Little King Arthur. Indien de consument binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na de retourmelding aan de ondernemer retourneren op eigen kosten, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 

Indien de consument gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Little King Arthur geretourneerd worden.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Little King Arthur binnen 14 dagen na de retourmelding, zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Artikel 6. Garantie en conformiteit
6.1 Little King Arthur staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De consument dient gebreken ten aanzien van de afgeleverde zaak (alvorens over te gaan tot terugzending aan Little King Arthur) binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Little King Arthur. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument door Little King Arthur gegrond worden bevonden, zal Little King Arthur de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Little King Arthur bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Little King Arthur voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens Little King Arthur in gebreke is; B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Little King Arthur en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Artikel 7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Little King Arthur zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Little King Arthur slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Little King Arthur gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Little King Arthur kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Little King Arthur en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Little King Arthur op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Little King Arthur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Little King Arthur gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Little King Arthur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Little King Arthur alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Little King Arthur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen (deels dan wel geheel) op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Little King Arthur gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Little King Arthur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Little King Arthur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
11.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de consument kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Little King Arthur is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.3. Little King Arthur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeautoriseerd door derden van de inlogcodes van de consument.
11.4. Little King Arthur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5. Indien Little King Arthur aansprakelijk mocht worden gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Little King Arthur te allen tijden beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Little King Arthur aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Little King Arthur zolang de consument de vorderingen en/of verrrichtingen van Little King Arthur uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
12.2 De door Little King Arthur geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13. Klachten
Mocht je niet tevreden zijn of er is iets mis met het product wat je heb aangeschaft dan verzoeken we je om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@littlekingarthur.com Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitleg en/of toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.